Portal Prawny

Windykator i komornik – różnice

Spis treści

Windykatorzy i komornicy to dwie profesje, które budzą wiele wątpliwości i bardzo często są mylone ze sobą. Obie próbują odzyskiwać zadłużenia, ale każda z nich robi to w inny sposób. Komornicy i windykatorzy są zupełnie innymi osobami, posiadają inną osobowość prawną oraz działają w zupełnie inny sposób. W tym tekście przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje o komornikach sądowych oraz windykatorach, podpowiadamy jak działają, co im wolno oraz czym różnią się te obie profesje.

Kim jest windykator?

Windykator to osoba zatrudniona przez firmy windykacyjne lub banki czy poszczególne firmy usługowe, której zadaniem jest odzyskiwanie zadłużeń oraz przeterminowanych należności. Windykatorzy przypominają osobom, które zalegają z opłatami na różne sposoby o tym, iż powinny uregulować zadłużenie. Może odbywać się to np. osobiście lub telefonicznie. Głównym zadaniem windykatorów jest polubowne odzyskiwanie zadłużenia. Przeważnie działają oni od momentu przeterminowania raty czy należności przez kilka — kilkanaście miesięcy. Jeśli nie uda im się odzyskać zadłużenia, dana konkretna firma telekomunikacja czy bank sprzedaje zadłużenie firmom windykacyjnym i pozbywają się zadłużenia, odzyskując jego pewną część w taki sposób. Windykatorzy są osobami prywatnymi i są zatrudniani przez konkretne firmy lub banki.

Co wolno windykatorom?

Windykatorzy którzy jako że są zwykłymi osobami fizycznymi — pracownikami firm, nie mają szczególnych uprawnień i mogą zachowywać się jedynie tak, jak pozwala na to ogólne prawo osobom prywatnym. Windykatorzy mogą jednak działać na różne sposoby. Z pewnością mogą kontaktować się z nami jako przedstawiciele firm i nakłaniać nas do spłaty zadłużenia. Mogą robić to zarówno osobiście, jak i telefonicznie, sms-owo czy e-mailowo. Windykatorzy mogą również w imieniu firmy zawrzeć z nami ugodę czy podpisywać aneksy do umowy, jeśli posiadają takie uprawnienia. Mogą też przyjmować od nas wpłaty czy spłatę całego zadłużenia. Muszą jednak w takim wypadku wystawić pokwitowanie na piśmie o przyjęciu danej sumy. Windykatorzy mogą również pozostawać wiadomości np. w skrzynce listowej z prośbą o kontakt.

Czego nie wolno windykatorowi?

Windykatorzy przez niektóre swoje zachowania często odbierani są negatywnie, a co do ich osób panuje wiele mitów. Z pewnością windykatorzy nie mogą zmusić nas do rozmowy na temat zadłużenia, a rozmowa z nimi jest tylko naszą dobrą wolą. Windykatorzy nie mogą również sami wchodzić do naszego mieszkania — bez naszej wyraźnej zgody lub zajmować naszych rzeczy prywatnych czy ich sprzedawać. Windykatorom nie wolno wprowadzać w błąd osób zadłużonych np. na temat wysokości zadłużenia czy konsekwencji opóźnień. Nie mogą również oni informować osób trzecich niezainteresowanych sprawą np. sąsiadów o naszym długu i konkretnych kwestiach.

Kim jest komornik?

Komornik to funkcjonariusz publiczny. Posiada on swoją kancelarię i działa przy sądzie rejonowym. Zajmuje się on odzyskiwaniem długów, które są potwierdzone prawnie i co do których wydany jest prawomocny sądowy nakaz zapłaty. Komornicy jako funkcjonariusze publiczni posiadają znacznie więcej praw niż windykatorzy oraz osoby prywatne, które mają ułatwiać im zadanie odbierania zadłużenia. Komornik działa na zlecenie wierzyciela, który posiada stosowny wyrok sądowy o należności danej sumy i dla takiej osoby odbiera od dłużnika środki. Komornicy działają na podstawie ustawy z 2018 o Komornikach Sądowych i ustawy z 2018 roku o Kosztach Komorniczych. Jako funkcjonariusze publiczni są uprawnieni do przeprowadzania egzekucji komorniczych. Działają jednak na wyraźne polecenie wierzyciela i to on decyduje, w jaki sposób komornik ma odzyskać należności. Oznacza to, że komornicy nie działają z urzędu, a wierzyciel sam musi zgłosić się do komornika z prośbą o wyegzekwowanie długu.

Komornikiem może być osoba, która spełnia kilka wymagań formalnych. Może być nią osoba, która ukończyła 26 lat, pracowała min. 2 lata na stanowisku asesora komorniczego, odbyła aplikację czy zdała egzamin komorniczy. Komornicy muszą również posiadać studia wyższe z zakresu prawa czy nie być karanymi za przerwanie pospolite i skarbowe. Oprócz wymogów formalnych komornicy muszą posiadać nieposzlakowaną opinię.

Co wolno komornikowi?

Komornicy jako funkcjonariusze publiczni mają znacznie większy zakres możliwości odzyskiwania pieniędzy od dłużnika niż windykatorzy. Z pewnością komornicy mogą w sposób siłowy odbierać zadłużenie. Mogą robić to np. poprzez zajęcie konta bankowego i środków, które się na nim znajdują. Komornik może również wejść lokalu dłużnika oraz zająć cenne przedmioty ruchome, oraz nieruchomości, następnie je licytując i uzyskując środki pieniężne. Komornik może również zajmować wynagrodzenie dłużnika, w adekwatnym stopniu do tego ile otrzymuje dłużnik oraz na podstawie umowy dzięki której zarabia pieniądze.

Czego nie wolno komornikowi?

Komornik nie może odzyskując należności od dłużników, działać w sposób nieograniczony i dowolny. Z pewnością komornik nie może zajmować wszystkich pieniędzy z konta dłużnika. Musi pozostawić na nim miesięcznie sumę ok. 1700 złotych, która jest sumą wolną od zajęcia. Nie może również zajmować całej emerytury lub całego wynagrodzenia pozostawiając dłużnika bez środków do życia. Wyjątkiem są długi alimentacyjne, przy których komornik ma prawo zająć wszystkie pieniądze z konta czy całą pensję. Z pewnością komornikowi nie wolno łamać prawa, zastraszać dłużników, wprowadzać ich w błąd czy zajmować rzeczy, które są niezbędne do podstawowego funkcjonowania np. ubrań, mebli, narzędzi pracy itp. Komornik sądowy odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie prawa i działania niezgodne z jego uprawnieniami. Karami, jakie może otrzymać komornik jest nagana, grzywna pieniężna lub nawet okresowy zakaz wykonywania zawodu.

Porada: Jeśli jako dłużnicy posiadamy wątpliwości, co do działania komornika, możemy zareagować na kilka sposobów. Możemy złożyć skargę na czynności komornika do sądu rejonowego i procesować ją w ogólnym trybie. Jeśli mamy przekonanie, że komornik bezpośrednio łamie prawo w danej chwili, możemy również wezwać policję i poprosić o interwencję.

Powiązane artykuły