Portal Prawny

Czym jest wywłaszczenie i czy mamy prawo do odszkodowania?

Spis treści

Wywłaszczenie dotyczy nieruchomości, której jesteśmy właścicielem, ale na podstawie decyzji administracyjnej zostajemy pozbawieni prawa własności lub nasze prawo zostaje ograniczone. Wywłaszczenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, w której cele publiczne nie mogą zostać zrealizowane w inny sposób.

Rekompensata

W przypadku, gdy nasza nieruchomość zostanie wywłaszczona mamy prawo do uzyskania odszkodowania, które może zostać nam przyznane w wyniku postępowania administracyjnego. Zostaje ustalona wartość rynkowa naszej nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i otrzymujemy decyzję administracyjną w sprawie należnego nam odszkodowania.

Jeżeli uważamy, że wysokość odszkodowania w naszej ocenie jest zbyt niska, mamy prawo odwołać się od wydanej decyzji administracyjnej.

Odwołując się od wydanej decyzji, przede wszystkim należy przeanalizować, czy dokonana wycena nieruchomości została sporządzona poprawnie. W tym celu warto zasięgnąć opinii specjalistów, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego odwołania.

Prawo do rekompensaty mają: dotychczasowi właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści nieruchomości oraz osoby posiadające ograniczone prawo rzeczowe takie jak: użytkowanie, zastaw, hipoteka, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Co do zasady, decyzja o wysokości rekompensaty powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje planowanej inwestycji stała się ostateczna.

Natomiast w przypadku, w którym wyżej wspomniana decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja o wysokości należnej rekompensaty powinna zostać wydana w ciągu 60 dni od dnia nadania tejże inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Co ważne, powyższe terminy mają charakter instrukcyjny, czyli jeżeli nie zostaną dochowane, to nikt nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Nie rzadko osoba, której prawo własności zostaje ograniczone lub całkowicie zostaje tego prawa pozbawiona, dowiaduje się o tym już po wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji, bądź podczas postępowania administracyjnego. Jeżeli została wydana decyzja administracyjna w sprawie przejęcia naszej nieruchomości, to niestety nie jesteśmy w stanie jej zmienić, ale możemy zadbać o wyższe odszkodowanie, które bezsprzecznie jest nam należne.

Najważniejsza sprawa to pilnowanie terminów. W ciągu 30 dni od wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji powinniśmy wydać nieruchomość, aby uzyskać prawo do dodatkowych 5% wartości nieruchomości, lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Wydanie przez nas nieruchomości może ograniczyć się do wysłania Inwestorowi własnoręcznie podpisanego przez właściciela nieruchomości oświadczenia woli wydania nieruchomości. Nie musimy fizycznie wydawać nieruchomości w tym terminie. Dzięki naszemu oświadczeniu Inwestor może planować swoją inwestycję i mieć pewność, że nie będzie miał nieplanowanych opóźnień.

Poza tym, jeżeli wywłaszczony zostaje lokal mieszkalny, nasze odszkodowanie zostanie powiększone o dodatkowe 10 000 zł za budynek lub lokal mieszkalny na terenie nieruchomości. W przypadku nadania decyzji o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności Inwestor ma obowiązek wskazać lokal zamienny w dniu faktycznego objęcia wywłaszczanej nieruchomości.

Ponadto, należy pamiętać, iż nie warto próbować opóźniać wydania decyzji o odszkodowaniu, ponieważ mając już uprawnienie do rekompensaty za wywłaszczenie nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal mieszkalny, możemy ubiegać się o zaliczkę w wysokości 70% przyznanej nam w decyzji rekompensaty. Wypłata zaliczki powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Jeżeli kiedykolwiek znajdziemy się w podobnej sytuacji, to należy pamiętać, aby poważnie zastanowić się nad zasięgnięciem porady specjalistów, by uzyskać jak najwyższe możliwe odszkodowanie.

Powiązane artykuły