Portal Prawny

Na czym polega rozszerzona prawomocność orzeczeń?

Spis treści

Terminologia prawnicza może przysporzyć zwykłemu, szaremu człowiekowi bólu głowy. Przepisy prawne pisane są językiem, którego zrozumienie jest wyzwaniem dla wielu osób. Nie każdy wie, co oznacza samo pojęcie prawomocności, a co dopiero prawomocności rozszerzonej. Spieszymy więc z wyjaśnieniem tych pojęć oraz informacjami o rozszerzonej prawomocności orzeczeń w stosunku do wyroków dotyczących świadczeń okresowych.

Czym jest prawomocność?

Prawomocność jest stanem prawnym dotyczącym wyroków oraz orzeczeń sądowych. Takie orzeczenie lub wyrok nie mogą być w żaden sposób zmienione ani uchylone poprzez postępowanie odwoławcze lub zaskarżenie. Orzeczenie staje się prawomocne, gdy:

• upłynął termin wniesienia zwyczajnego środka prawnego;
• zakończyła się droga sądowa;
• nie zostały podjęte środki odwoławcze;
• upłynął termin wniesienia skargi do sądu administracyjnego;

Prawomocność może mieć dwa aspekty: formalny i materialny. Aspekt formalny oznacza, że orzeczenie nie może już być zaskarżone za pomocą zwykłych środków zaskarżenia. Kończy formalnie proces poprzez stworzenie stanu rzeczy osądzonej. Aspekt materialny zaś wiąże się z zakazem prowadzenia ponownie sprawy przeciwko tej samej osobie o tę samą odpowiedzialność prawną.

Prawomocność rozszerzona

Rozszerzona prawomocność jest wyjątkiem od reguły, że element podmiotowy wyznacza treść intencji. Orzeczenie może wyjątkowo wiązać także inne podmioty. Istnieją dwa rodzaje rozszerzonej prawomocności, a mianowicie erga omnes, czyli rozszerzona prawomocność odnosząca się do wszystkich (np. wyrok ustalający ojcostwo nie odnosi się tylko do ojca i dziecka, ale również do innych osób, które nie mają możliwości zakwestionowania, że ojciec nie jest ojcem) oraz rodzaj odnoszący się tylko do niektórych osób.

Rozszerzona prawomocność orzeczeń w stosunku do wyroków dotyczących świadczeń okresowych

W dniu 12 lipca 2018 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, że w procesie o okresowe świadczenie, które przysługuje powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za następny okres wymagalności, niedopuszczalne jest kolejne badanie i ocena przez sąd zdarzeń prawnych, które odnoszą się do zasad odpowiedzialności pozwanego, w zakresie takim, w jakim były przedmiotem rozstrzygnięcia w wyroku prawomocnym wydanym podczas procesu między tymi samymi stronami o świadczenie należne za poprzednie okresy wymagalności. Według art. 365 k. p.c., prawomocne orzeczenie wiąże nie tylko obie strony oraz sąd, który je wydał, ale również inne sądy i organy państwowe oraz organy administracji publicznej, a także inne osoby w wypadkach przewidzianych w ustawie. W sprawie analizowanej przez Sąd Najwyższy, uznał on, iż wyrok prawomocny, który zasądza świadczenie za wcześniejszy okres ma moc wiążącą w zakresie zasady odpowiedzialności w sprawie, gdzie powód dochodzi następnego okresowego świadczenia, które wynika z tego samego stosunku prawnego, a także opartego na tych samych okolicznościach prawnych oraz faktycznych.

Powiązane artykuły