Portal Prawny

Rozwód, a dziecko

Spis treści

Prawdopodobnie osobą, która najbardziej cierpi podczas rozwodu jest dziecko. Często nie rozumie ono w sytuacji, w której się znajduje. W przypadku postępowania rozwodowego kwestia dzieci i władzy rodzicielskiej jest jedną z najważniejszych dla sądu. W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię dziecka w wyroku rozwodowym. Zapraszam do dzisiejszego wpisu!

Wyrok rozwodowy musi zawierać parę niezbędnych elementów. Kwestia ta została omówiona m.in. w art. 57 i 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W braku porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

W przypadku dzieci sąd nie kieruje się dobrem rodziców, ani też dobrem wspólnym, lecz właśnie dobrem dziecka. Może być również sytuacja, że rodzice doszli już do porozumienia w kwestii kontaktów z dzieckiem. W takim przypadku, na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Kwestia kontaktów z dzieckiem najczęściej jest rozstrzygana w ten sposób, że załącza się do pozwu harmonogram spotkań rodzica z dzieckiem. Wyszczególnia się konkretne terminy spotkania oraz ustala święta, w które dziecko będzie u matki, a w które u ojca.
Bardzo istotnym elementem rozwodu w przypadku dziecka jest kwestia ustalenia alimentów na małoletniego. Rozstrzygniecie to jest obowiązkowe a sąd nie ma możliwości nieuregulowania tej kwestii.

W pozwie strona może wnieść również o różne zabezpieczenia. Najczęściej w przypadku dzieci wnosi się o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania, jak również o zabezpieczenie kontaktów dziecka z rodzicami. To drugie jest szczególnie ważne, jeśli rodzice już nie mieszkają razem, a kontakty z dzieckiem są utrudniane przez drugiego małżonka.

Powiązane artykuły