Portal Prawny

Kara ograniczenia wolności

Spis treści

Ograniczenie wolności to jedna z kar kryminalnych przewidzianych przez polski Kodeks karny jako następstwo popełnienia określonych przestępstw. Jest to lżejsza dolegliwość od pozbawienia wolności, ponieważ wymaga od skazanego wykonania pewnego rodzaju obowiązków bez konieczności izolacji w zakładzie karnym.

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

W myśl obecnych przepisów prawnych ograniczenie wolności może przybrać dwie różne formy, które mogą być orzeczone łącznie lub osobno. Po pierwsze, może być to obowiązek nieodpłatnej pracy społecznej we wskazanej przez sąd instytucji np. wolontariacie w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie. Warto jednak odnotować, że kary tej nie orzeka się, jeżeli stan zdrowia i możliwości skazanego na to nie pozwalają. Drugą formą ograniczenia wolności jest natomiast pobieranie na wskazany przez sąd cel społeczny od 10 do 25% pensji skazanego. Łączy się z tym zakaz rozwiązania stosunku pracy przed upływem kary bez zgody sądu. Ograniczenie wolności to kara wymierzana na okres od jednego miesiąca do maksymalnie dwóch lat. Sprężony jest z nią obowiązek informowania sądu o jej przebiegu oraz ewentualnej zmianie stałego miejsca pobytu. Ograniczenie wolności jest karą wybierana stosunkowo rzadko przez sędziów.

Co może występować z ograniczeniem wolności?

Ograniczenie wolności może być orzeczone razem z szeregiem obowiązków wskazanych w art. 72 Kodeksu karnego, do których należy chociażby konieczność uiszczania łożenia na czyjeś utrzymanie. Sąd może również zawsze dodać do kary ograniczenia wolności świadczenie pieniężne w wysokości nieprzekraczającej 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jak również inne środki karne, do których należy m.in. zakaz wstępu na określone imprezy masowe, zakaz kontaktowania się i zbliżania się na określoną odległość do pokrzywdzonego czy też nakaz wyprowadzenia się z lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą. Sąd obligatoryjnie orzeka też na wniosek pokrzywdzonego o konieczność naprawienia wszystkich szkód wynikłych z przestępstwa.

Powiązane artykuły