Portal Prawny

Grzywna – najlżejsza polska kara kryminalna

Spis treści

Grzywna jest jedną z polskich kar kryminalnych, a więc orzekanych przez sąd w następstwie popełnienia przestępstwa. Polega na zapłacie określonej sumy pieniędzy na rzecz Skarbu Państwa. Znaczna większość osób uważa ją za lżejszą od kary pozbawienia wolności, ponieważ mimo, że uszczupla majątek to ratuje reputację. Na czym dokładnie polega jej specyfika i co należy o niej wiedzieć?

Stawka dzienna – co to znaczy?

Grzywna jako kara kryminalna wyrażana jest w stawkach dziennych, których ilość wahać się może od 10 do 540, a ich liczba ustalana jest w zależności od rozmiaru przestępstwa. Sama wartość każdej stawki dziennej jest jednak obliczana na podstawie dochodów i możliwości finansowych sprawcy: tak więc według Kodeksu Karnego, każda może wynosić między 10 a 2000 zł. Dopasowanie kary do indywidualnej sytuacji przestępcy jest bardzo ważne, ponieważ w ten sposób osiąga się funkcje sprawiedliwościową kary. Dla jednego bowiem zapłata 1000 zł będzie znaczną dolegliwością, a dla innego nie będzie stanowić większego problemu.

Grzywna jako kara samoistna i kumulatywna

W zdecydowanej większości przypadków grzywna występuje jako jedyna kara kryminalna za określone przestępstwo. Orzeczona może być wówczas, kiedy wyraźnie zezwala na to ustawa karna. Istnieją jednak wyjątki: na podstawie art. 37a Kodeksu karnego grzywnę orzec można zawsze, gdy przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie wyższą niż 8 lat. Jako kara kumulatywna (a więc nie jedyna) grzywna może występować w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności – wówczas sąd może orzec grzywnę, aby pozbawić wrażenia niekaralności sprawcy. Innym przewidzianym w Kodeksie karnym przypadkiem jest sytuacja, w której sprawca osiągnął korzyść majątkową z przestępstwa. Wówczas grzywnę można połączyć z pozbawieniem wolności, aby ukazać społeczeństwu prawdę, że przestępstwo nigdy nie może być uznawane za opłacalne.

Grzywna a inne formy zapłaty

Grzywna jest zapłatą określonej sumy pieniędzy na rzecz Skarbu Państwa. Nie można jej mylić np. z obowiązkiem naprawienia wyrządzonej szkody, o której wspomina art. 46 Kodeksu karnego. Uiszczana jest bowiem ona na rzecz poszkodowanego i ma na celu wyrównanie mu strat poniesionych w związku z przestępstwem. Grzywny nie można mylić też ze świadczeniem pieniężnym, które jest jednym ze środków karnych, a polega na wpłaceniu określonej sumy na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy oraz z przepadkiem, a więc przepadnięciem na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego dokonania.

Powiązane artykuły