Portal Prawny

Kara za posiadanie narkotyków na własny użytek

Spis treści

Posiadanie narkotyków jest w Polsce przestępstwem, również w przypadku, gdy przeznaczone one były wyłącznie na własny użytek posiadacza. W myśl art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Zgodnie z art. 37a kk, zamiast kary pozbawienia wolności (jeżeli dane przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat – np. posiadanie narkotyków) sąd może orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

Za posiadanie narkotyków, w przypadku gdy przedmiotem czynu była znaczna ilość środków odurzających albo substancji psychotropowych, grozi kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat (art. 62 ust. 2 upn). Zdaniem Sądu Najwyższego należy przyjąć, że znaczną ilością środków odurzających albo substancji psychotropowych jest ilość, którą jednocześnie może odurzyć się co najmniej kilkadziesiąt osób (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2011 roku, sygn. akt IV KK 127/11).

W przypadku przestępstwa, jakim jest posiadanie narkotyków, ustawodawca wyróżnia tzw. wypadek mniejszej wagi. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie wskazuje wprost, jak należy rozumieć pojęcie „wypadek mniejszej wagi”. Posiadanie niewielkiej ilości narkotyku łagodnego rodzaju można uznać za wypadek mniejszej wagi, o którym mowa w art. 62 ust. 3 upn (wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 maja 2013 roku, sygn. akt II AKa 129/13). Przy ocenie, czy posiadanie narkotyków stanowi wypadek mniejszej wagi sąd powinien brać pod uwagę również przeznaczenie posiadanych substancji – łagodniejszą karę poniesie ten, kto posiadał narkotyki wyłącznie na własny użytek. Za posiadanie narkotyków będące wypadkiem mniejszej wagi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku (art. 62 ust. 3 upn).

Za posiadanie narkotyków wyłącznie na własny użytek grożą zdecydowanie łagodniejsze kary. Może się również zdarzyć, że prokurator podejmie decyzję o umorzeniu postępowania jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. Przesłanki, jakie należy spełnić, aby prokurator wydał postanowienie o umorzeniu postępowania zostały wymienione w art. 62a upn. Prokurator może wydać postanowienie o umorzeniu postępowania przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli przedmiotem czynu była nieznaczna ilość narkotyków, przeznaczonych jedynie na użytek własny sprawcy, a orzeczenie przez sąd wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości. Takie postanowienie może być wydane z inicjatywy prokuratora albo na pisemny wniosek podejrzanego lub jego obrońcy.

Powiązane artykuły