Portal Prawny

Jazda pod wpływem narkotyków

Spis treści

Za jazdę pod wpływem narkotyków grożą te same kary, co za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego lub substancji psychotropowej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Oprócz kary sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jeżeli podczas kontroli drogowej policjant znajdzie przy kierowcy narkotyki – oznacza to dodatkowe kłopoty. Zgodnie bowiem z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat (ewentualnie na podstawie art. 37a kk sąd może zamiast tej kary orzec grzywnę alb o karę ograniczenia wolności).

Jazda pod wpływem narkotyków może być w niektórych wypadkach wykroczeniem. Zgodzie z art. 87 § 1 kw, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu grozi grzywna w wysokości od 50 złotych albo kara aresztu (od 5 do 30 dni). Podobnie jak w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 kk, za wykroczenie polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu orzeka się również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W przypadku jazdy po alkoholu łatwo jest ustalić, czy dany czyn stanowi przestępstwo, czy wykroczenie. Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – to oznacza, że odpowiedzialność karną poniesie kierowca, który prowadził pojazd mając we krwi więcej niż 0,5 promila alkoholu. Z kolei za wykroczenie odpowie kierowca prowadzący pojazd, mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu (czyli znajdujący się w stanie po użyciu alkoholu).

W sprawach o jazdę pod wpływem narkotyków przepisy nie są już tak jednoznaczne. W każdej sprawie o jazdę po narkotykach sąd musi ustalić, czy stężenie środka odurzającego w organizmie kierowcy w momencie zatrzymania miało realny wpływ na jego sprawność psychomotoryczną w stopniu podobnym, jak w przypadku znajdowania się w stanie nietrzeźwości. Taką opinię wyraził m.in. Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 10 lutego 2015 roku (sygn. Akt VI Ka 1019/14). Wyrok w tej sprawie zależy więc w dużej mierze od opinii biegłego toksykologa.

Jako „stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu” należy rozumieć stan równoznaczny ze znajdowaniem się środka odurzającego lub substancji psychoaktywnej w organizmie kierowcy (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2011 roku, sygn. akt V K 398/10). Sąd Najwyższy podkreślał, iż samo użycie narkotyku nie musi oznaczać realnego wpływu na zdolności psychomotoryczne kierowcy. Obecność narkotyków w organizmie kierowcy stwierdzana jest zazwyczaj na podstawie badania śliny w momencie zatrzymania.

Powiązane artykuły