Portal Prawny

Ile grozi za posiadanie amfetaminy?

Spis treści

Posiadanie narkotyków jest w Polsce karane, bez względu na ich ilość i rodzaj. O karach za posiadanie narkotyków mowa jest w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Wymiar kary zależy od ilości narkotyków, ich rodzaju oraz przeznaczenia. Sprawca, który posiadał niewielką ilość marihuany na własny użytek poniesie stosunkowo łagodne konsekwencje swojego czynu. Natomiast sprawca posiadający np. amfetaminę w dużych ilościach, którą miał zamiar sprzedać innym osobom, powinien liczyć się z bezwzględną karą pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie środków odurzających lub substancji odurzających grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Środki odurzające oraz substancje psychotropowe zostały wymienione w załącznikach do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (wśród nich znajduje się m.in. amfetamina). Sąd może orzec o warunkowym zawieszeniu wykonania tej kary (o ile orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza roku) albo na podstawie art. 37a Kodeksu karnego zamiast kary więzienia orzec karę ograniczenia wolności lub grzywnę. Dużą szansę na karę nieizolacyjną ma np. osoba dotychczas niekarana.

Za posiadanie narkotyków w znacznej ilości grozi kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat. W Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „znacznej ilości”, niemniej jednak pewną definicję tego pojęcie można znaleźć w orzecznictwie. Sądy zazwyczaj posługują się definicją podaną przez Sąd Najwyższy. Jako znaczną ilość narkotyków, o której mowa w art. 62 ust. 2 upn należy rozumieć ilość, która jest wystarczająca do jednoczesnego odurzenia się kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2011 roku, sygn. akt IV KK 127/11). Kara bezwzględnego pozbawienia wolności grozi w szczególności za posiadanie tzw. „twardych narkotyków”, takich jak np. amfetamina, kokaina czy heroina.

Zgodnie z art. 63 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli zachodzi wypadek mniejszej wagi, to sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kiedy możemy mówić o „wypadku mniejszej wagi” i łagodniejszej karze? Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 maja 2013 roku (sygn. akt II AKa 129/13) orzekł, iż posiadanie niewielkiej ilości narkotyku łagodnego rodzaju można uznać za wypadek mniejszej wagi.

Amfetaminę trudno uznać za narkotyk „łagodnego rodzaju”. Jednak w przypadku wcześniejszej niekaralności i małej ilości tego narkotyku wyłącznie na własny użytek można liczyć na łagodny wymiar kary. Innymi okolicznościami łagodzącymi mogą być także młody wiek sprawcy, nieposzlakowana opinia w miejscu zamieszkania albo udzielanie się w organizacjach społecznych i charytatywnych. Sąd w takim przypadku orzeka najczęściej karę więzienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania albo karę ograniczenia wolności polegającą na nieodpłatnym wykonywaniu prac społecznych.

Powiązane artykuły