Portal Prawny

Co grozi za posiadanie marihuany?

Spis treści

Posiadanie narkotyków w Polsce jest zawsze przestępstwem, niezależnie od ilości i rodzaju posiadanych substancji odurzających. Odpowiedzialność karna grozi za posiadanie również marihuany. Kary za przestępstwa związane z narkotykami określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

O posiadaniu narkotyków mowa jest w art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, za posiadanie środków odurzających albo substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Sąd Najwyższy stwierdził uchwałą składu siedmiu sędziów z dnia 27 stycznia 2011 roku (sygn. akt I KZP 24/10), że posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej jest „każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia”.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, za posiadanie konopi innych niż włókniste (ustawodawca zalicza bowiem je do środków odurzających) grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Bardzo podobnym przestępstwem jest uprawa marihuany. Tej samej karze co za posiadanie podlega ten, kto uprawia konopie inne niż włókniste (art. 63 ust. 1 upn). Zgodnie z art. 37a Kodeksu karnego, sąd zamiast tej kary może orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności (za orzeczeniem kary nieizolacyjnej może przemawiać np. wcześniejsza niekaralność oskarżonego albo okazanie przez niego skruchy).

Posiadanie znacznej ilości marihuany

Natomiast za posiadanie znacznej ilości narkotyków jakiegokolwiek rodzaju grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności (art. 62 ust. 2 upn). Jako znaczną ilość narkotyków uznaje się w orzecznictwie taką ilość, którą jednorazowo może odurzyć się co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt IV KK 127/11).

W wypadku mniejszej wagi, posiadający środek odurzający lub substancję psychoaktywną podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 62 ust. 3 upn). Kiedy zachodzi tzw. „wypadek mniejszej wagi”, pozwalający na orzeczenie łagodniejszej kary? Na łagodniejsze kary może liczyć ten, kto Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach , o wypadku mniejszej wagi możemy mówić na przykład w sytuacji, gdy oskarżony posiadał niewielką ilość narkotyku łagodnego rodzaju (wyrok z dnia 9 maja 2013 r., sygn. akt II AKa 129/13).

Wyjątek stanowi oczywiście posiadanie marihuany w celach medycznych – pod warunkiem, że leki na bazie konopi zostały przepisane przez lekarza, a dotychczasowa terapia nie odniosła pożądanego skutku. Przepisy pozwalające farmaceutom na sporządzanie w aptekach leków recepturowych na bazie konopi indyjskich weszły w życie 1 listopada 2017 roku. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ziela konopi innych niż włókniste, żywicy z tych konopi, wyciągi z konopi, nalewki farmaceutyczne na ich bazie itp. wydaje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na okres 5 lat.

Powiązane artykuły