Portal Prawny

Jazda po alkoholu po raz drugi

Spis treści

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię konsekwencji, jakie spotkają kierowcę, jeśli będzie prowadzić pojazd po alkoholu po raz drugi. Na ile zabiorą prawo jazdy za jazdę po alkoholu po raz drugi? Czy pójdę do więzienia za jazdę po alkoholu po raz drugi? Jak nie stracić prawa jazdy za jazdę po alkoholu po raz drugi? Zapraszam do dzisiejszego wpisu!

Kwestia jazdy po alkoholu została unormowana w art. 178 kodeksu karnego. W paragrafie pierwszym usankcjonowano podstawowy typ jazdy po alkoholu, zgodnie z którym kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast w paragrafie 4 tego artykułu ustawodawca usankcjonował tzw. Recydywę jazdy po alkoholu. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak widać podstawową różnicą jest kara, jaką sąd może nałożyć na sprawcę. W przypadku typu podstawowego może to być nawet kara grzywny, która jest karą najniższego typu w prawie polskim. W przypadku recydywy jedyną dopuszczalną karą jest kara więzienia. Czy to jednak oznacza, że nie ma ucieczki przed więzieniem? Na szczęście istnieje taka możliwość. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności:

  1.  jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody,
  2. ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie,
  3. jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem.

Jak widać istotną kwestią jest tutaj szczególnie uzasadniony wypadek. Ponadto art. 37a k.k. stanowi, że jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4.

Inną dotkliwą sankcją jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku ponownej jazdy po alkoholu zakaz ten czyn sąd musi orzec dożywotni zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Jak widzisz, również tutaj zostało użyto sformułowanie o szczególnych okolicznościach.

Ostatnią sankcją jest świadczenie w kwocie od 10 do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Powiązane artykuły